Byggeadministration.dk ApS - Salg af andelsboligforening

Salg af andelsboligforening

Vi er de senere år blevet kontkatet at en række andelsboligforeninger, som har forespurgt om vores rådgivning i forbindelse med et eventuelt salg af deres andelsboligforening. Det er langt fra alle andelsboligforeninger der vil opnå en fordel ved at sælge deres ejendom og opløse andelsboligforeningen. Men der en nogle foreninger der med stor fordel kan realisere værdien af ejendommen og foreningens egenkapital.

Hvilke andelsboligforeninger kan med fordel undersøge muligheden for salg af deres ejendom?
Alle andelsboligforeninger kan realativt nemt få afstemt muligheden ved at kontakte os, men vi ser typisk at det er følgende foreninger, som vælger at gå videre med muligheden:

 - Andelsboligforeninger med dårlig økonomi og typisk høj boligafgift.
 - Andelsboligforeninger med et større vedligholdelsesmæssig efterslæb.
 - Andelsboligforeninger som er stiftet indenfor de sidste 10 år og dermed kan realiseres de store gevinster.
 - Andelsboligforeninger som ønsker at realisere deres høje andelsværdier og individuelle forbedringer og samtidig ønsker en lav leje på tidsubegrænset lejekontrakt.
 - Andelsboligforeninger hvor der kan opnås en højere genvist ved at sælge andelsboligforeningen end at sælge andelsboligerne individuelt.

Når vi bliver kontaktet undersøger vi straks om andelsboligforeningn kunne opnå en fordel ved at gennemføre et salg og opløse andelsboligforening. Vi tilbyder vores rådgivning efter timeafregning eller no-cure-no.pay, dvs. vi afregner kun hvis der gennemføres et salg. Hvilken afregningsmetode er helt op bestyrelsens beslutning. 

Vores bistand ifm. opløsning af andelsboligforening:

Som rådgiver vil vi varetage Andelsboligforeningens og de enkelte andelshaveres interesser i alle juridiske, herunder skatteretlige, praktiske samt økonomiske forhold i processen. Vi vil således repræsentere foreningen og foreningens medlemmer i forhold til erhvervsmælger, foreningens revisor, administrator, Realkreditinstitut samt naturligvis i forhold til køber. Derudover varetager vi tilsvarende andelshavernes interesser i forhold til overdragelsen, særligt ved udarbejdelsen af nye lejekontrakter samt i forhold til egne banker, skattespørgsmål mv.

Vores rådgivning ifm. opløsning af andelsboligforeningen vil strække sig over en lang periode på omkring et år.

I denne periode skal vi op til beboermøde og ekstraordinær generalforsamling til behandling om spørgsmål vedrørende opløsning af andelsboligforeningen og udarbejde et fuldstændigt beslutningsgrundlag, herunder Excel-opstillinger over konsekvenserne for hver enkelt andelshaver.

Beslutter foreningens ekstraordinære generalforsamling at gennemføre opsløsningen af andelsboligforeningen, vælges to repræsentanter fra Henrik Bræmer Advokater som foreningens likvidatorer. Foreningen træder dog først endeligt i likvidation, når handlen bliver endelig, hvilket vil sige efter gennemført due diligence periode. Vi vil i samarbejde med foreningens administrator og erhvervsmægler etablere datarum for due diligence perioden. I datarummet besvarer vi løbende spørgsmål time for time for at sikre flow i dette forløb. Samtidig udarbejder vi udkast til købsaftale, nye lejekontrakter og husorden for salgets gennemførelse.

Når handlen er endelig, vil vi på en ekstraordinær generalforsamling endeligt kunne godkende denne, hvorefter andelsboligforeningen opløses, og første áconto udbetaling af likvidationsprovenu kan udbetales til foreningens medlemmer kort tid efter overtagelsesdagen.

I god tid inden overtagelsesdagen udarbejder vi nye lejekontrakter til alle andelshavere og sørger for, at disse underskrives. Samtidig gennemgår vi Andelsboligbogen for at sikre, at andelshavernes pant indfris i forbindelse med salget.

I hele processen sikrer vi, at det samlede likvidationsprovenu til foreningens medlemmer udbetales skattefrit.

Når likvidationsregnskab kan udarbejdes, skal det indberettes til SKAT, som skal godkende den endelige skatteberegning for foreningen. Denne proces tager op til 6 måneder, hvorfor vi forventer, at den endelige likvidation først kan afsluttes om ca. 1 år.

I hele processen holder vi foreningens medlemmer orienteret ved at udsende orienteringsskrivelser.

Vores honorar kan opgøres enten på timebasis i forhold til vores på sagen registrerede samlede tidsforbrug under hensyntagen til sagsgenstandens værdi og vores ansvar i denne til en timesats på kr. 2.800 ekskl. moms eller kr. 3.500 inkl. moms, eller på no cure no pay basis. En aftale om no cure no pay betyder, at vi har risikoen for, om sagen bliver gennemført indtil ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen behandler spørgsmålet om eventuelt salg. Vores samlede honorar for sagens behandling efter no cure no pay for en samlet rådgivningsperiode på godt 1 år vil typisk blive fastsat efter første møde med bestyrelsen. Første del af honoraret forfalder til betaling, når andelshaverne på ekstraordinær generalforsamling beslutter at gennemføre salg af foreningens ejendom og likvidation af foreningen.

Vi vil kunne påbegynde vores behandling af sagen hurtigt, og naturligvis sætte os ind i foreningens økonomiske og juridiske forhold med det samme. Det er vigtigt, at vi hurtigt får adgang til alt materiale vedrørende foreningen i perioden fra stiftelsen og frem til i dag.

Tilsvarende skal vi hurtigt have overblik over omfanget af andelshavernes individuelle forbedringer, som medlemmerne har betalt for ved deres køb af nuværende andelsbolig, ligesom hver enkelt andelshaver skal have mulighed for at indberette egne udførte individuelle forbedringer.

På vores møde vil vi derfor meget gerne have en fuldmagt til at kontakte foreningens øvrige rådgivere med henblik på at indhente materiale om foreningen.

 
Kontakt os for yderligere information omkring muligheden for at sælge jeres andelsboligforening.
 

Kontakt os

Skriv til os og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Klik her